สร้างเรือโฮเวอร์คราฟท์ขนาดเล็ก
หน่วยเจ้าของโครงการ
นายทหารโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
กรมอู่ทหารเรือ (อร.)
น.อ.พงศ์สรร ถวิลประวัติ
งป.38-42 (5 ปี)

 

บทคัดย่อ

โครงการวิจัย ฯ นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสร้างเรือโฮเวอร์คราฟท์ขนาดเล็ก เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างเรือโฮเวอร์คราฟท์ สำหรับใช้ปฏิบัติการทางยุทธการของหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำแม่โขง (นปข.) ในฤดูแล้ง และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ที่เรือธรรมดาทั่วไปช่วยเหลือไม่ได้หรือได้ลำบาก รวมทั้งการปฏิบัติการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

การวิจัย ฯ ได้พัฒนา ออกแบบ และสร้างต้นแบบเรือโฮเวอร์คราฟท์ แบบ Combined Lift/Thrust และ Separated Lift/Thrust รวมกันจำนวน 3 ลำ โดยใช้ขีดความสามารถของ อร. และทรัพยากรภายในประเทศเป็นหลัก ผลการวิจัย ฯ แสดงให้เห็นว่าเรือโฮเวอร์คราฟท์ทั้ง 2 แบบ มีระบบการยกตัวและระบบกระโปรงที่มีประสิทธิภาพ สามารถยกตัวได้ตามที่ออกแบบไว้ และมีความเหมาะสมกับการใช้งานในระดับหนึ่ง แต่ต้องปรับปรุงระบบขับเคลื่อน เนื่องจากการออกแบบระบบขับเคลื่อนยังไม่เหมาะสม โดยเฉพาะใบพัด ยังไม่สามารถให้แรงผลักเรือพอเพียงต่อการสร้างความเร็วให้ผ่าน Hump Speed ได้

ความเป็นมา

ส่วนใหญ่ประเทศไทยมีแม่น้ำเป็นเส้นกั้นพรมแดน และมักเกิดปัญหาตามแนวชายแดน เช่น การลำเลียงสินค้าหนีภาษี ทำให้ประเทศขาดรายได้จากการเสียภาษีศุลกากร การลำเลียงยาเสพติดร้ายแรง นอกจากนี้ยังเกิดอุทกภัยในฤดูฝน สร้างความเสียหายให้แก่ราษฎร จึงจำเป็นต้อนใช้เรือในการปราบปรามผู้กระทำผิดดังกล่าว และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที แต่เรือตรวจการณ์ลำน้ำที่ใช้ในราชการเป็นเรือท้องแบน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ติดท้ายใช้ใบจักร ซึ่งมักจะชำรุดเสียหายเมื่อมีสิ่งกีดขวางใต้น้ำ สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมทำ และการจัดหาจำนวนมาก และยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในบางพื้นที่ได้

เนื่องจากเรือตรวจการณ์ลำน้ำแบบเดิม ต้องผจญกับสิ่งกีดขวางใต้น้ำมากมาย สิ้นเปลืองงบประมาณ อีกทั้งไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีในบางพื้นที่รับผิดชอบที่เรือธรรมดาเข้าไปไม่ได้ แต่เรือโฮเวอร์คราฟท์ขนาดเล็กช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาวิเคราะห์และสร้างเรือโฮเวอร์คราฟท์ขนาดเล็ก (400 - 500 กก.) สำหรับใช้ปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ ของกระทรวงกลาโหม

ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ

  • ต้นแบบหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
    • ได้เรือโฮเวอร์คราฟท์ขนาดเล็ก (400 - 500 กก.) จำนวน 1 ลำ คือ แบบ Separated Lift Thrust เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างลำอื่น ๆ ต่อไป
  • การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
    • ได้เอกสารวิจัยและคู่มือการใช้เรือโฮเวอร์คราฟท์ โดยฝีมือคนไทย พร้อมต้นแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ
    • ได้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ในการสร้างเรือโฮเวอร์คราฟท์เกิดขึ้นในกองทัพไทย
    • หน่วยที่นำผลงานวิจัยไปใช้ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการชายแดน, หน่วยปราบปรามยาเสพติดและหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย