นิทรรศการการจัดการความรู้ (NRDO's Knowledge 2017)
พล.ร.ต.บุญเรือง หอมขจร ผอ.สวพ.ทร. สนับสนุนการจัดการความรู้ OSL องค์ความรู้ในปี งป.60    

 

OSL OSL OSL OSL ธุรการ

การเงิน

กองควบคุม         กองแผนและโครงการ
        กองวิจัยและพัฒนา  
    กองวิทยาการ