นิทรรศการการจัดการความรู้ (NRDO's Knowledge 2016)
พล.ร.ต.บุญเรือง หอมขจร ผอ.สวพ.ทร. สนับสนุนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ในปี งป.54-55 องค์ความรู้ในปี งป.56 องค์ความรู้ในปี งป.57-58 ความเป็นมา

Core Business การบริหารจัดการในการให้บริการ ด้านการวิจัยและพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย... MR.RD Story HELP ME! การจัดการความรู้ทำให้รู้ว่า... ความร่วมมือแบบได้ผลประโยชน์... กระบวนการจัดทำความร่วมมือ...
อะไรคือประโยชน์... ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม เสนอข้อมูลขึ้นจอภาพด้วย WPS การประสานการตรวจติดตาม...
   
ปรับความเข้มข้นของการติดตาม บทบาทหน้าที่นายทหารประสาน กรอบการพิจารณาคำขอโครงการ การเขียนข้อเสนอโครงการ