วิสัยทัศน์กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

    พันธกิจ       

 

       จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบการส่งกำลังบำรุงที่สมดุลกะทัดรัด และทันสมัย เพื่อดำรงความพร้อมรบในการป้องกันประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

     ใช้กำลังทางทหารเพื่อการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่นตามที่ได้รับมอบ
      ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัย
     บริหารจัดการกองทัพภายใต้กรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
     

วิสัยทัศน์สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนา และเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหารของกองทัพเรือ อันจะนำกองทัพเรือไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

    พันธกิจ 

 

    มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพเรือ  ทั้งในด้านหลักการและด้านยุทโธปกรณ์ ตลอดจนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินค่าผลการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร  เพื่อนำไปใช้หรือนำไปสู่การผลิต มีผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 
    ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ
   

 พิจารณากำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพเรือ ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ

 ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ประสานการวิจัย กับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ตรวจ ประเมินผลและทดสอบผลผลิตงานวิจัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 รวบรวมผลงานวิจัย วิเคราะห์และประเมินค่าผลการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร เพื่อนำไปใช้หรือนำไปสู่สายการผลิต
   

 รายงานผลและเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ตามความเหมาะสม

 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ทร. (http://info.navy.mi.th/onc/km/temp.php)
 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ สวพ.ทร.  (peoplenrdo1.pdf)
 
แผนปฏิบัติงาน สวพ.ทร.
   ปี 52
 

 

 การจัดทำบอร์ดและเอกสาร/แผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้กำลังพล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้

 ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ของ สวพ.ทร. เพื่อวางแผนและเตรียมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการความรู้ของ สวพ.ทร.

 จัดบรรยาย เรื่องการจัดการความรู้ ให้กับ ข้าราชการ สวพ.ทร. เพื่อให้ข้าราชการ สวพ.ทร.ได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการความรู้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑ (การทำWork Shop กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ)เพื่อให้ข้าราชการ สวพ.ทร. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ แต่ละ นขต.สวพ.ทร.

 ข้าราชการ สวพ.ทร.ไปดูงานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ ในการจัดการความรู้ เพื่อให้ข้าราชการ สวพ.ทร.ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่ประสบความเร็จในการจัดการความรู้

 จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ในองค์ความรู้ของ นขต.สวพ.ทร. เพื่อเป็นการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ ตามหัวข้อองค์ความรู้ที่กำหนด รวมทั้งการจัดหมวดหมู่ และจัดเก็บในรูปแบบที่เหมาะสม

 กิจกรรมแถลงผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม

 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจ เช่น การจัดพิมพ์เป็นเอกสารแจกจ่าย การเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศ

 การประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการได้ทราบ ผลการดำเนินการกิจกรรม รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และนำไปแก้ไขในโอกาสต่อไป

 
  การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ สวพ.ทร.
 

 ข้อมูลประกอบการประชุม ครั้งที่ 1/51  [1] [2] [รายงานการประชุม]

 
 การบรรยายพิเศษ
  ครั้งที่ 1/51(22 พค. 51) [ข้อมูลการบรรยาย] [คลิ้กชมภาพ]
   ครั้งที่ 2/51(26 พค. 51) [1]
   แนวทางและแผนงานการจัดการความรู้ของ กองทัพเรือ ประจำปี งป.52 (17-18 กพ. 52 ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุม ทร.)
     การนำการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
     แนวทางและแผนงานการจัดการความรู้ของ ทร. ปี งป.52